Lekker  Ongedwongen    Gezellig  Onderweg
HOME » AVG-Wet op de Privacy

INLOGGEN MET WACHTWOORD

Met ingang van 10 Januari 2019 hebben LOGO reisgenoten het nieuwe wachtwoord nodig om te kunnen inloggen op de website.

Het wachtwoord krijgt je door te reageren op de bepalingen rondom de AVG- Wet op de Privacy.

De LOGO reisgenoten hebben deze Privacy verklaring samen met de Nieuwsbrief 2019 begin dit jaar per mail  ontvangen.

Niet ontvangen of nog niet gereageerd doe dat dan nu en vul de Privacyverklaring in.

PRIVACYVERKLARING

 1. Vul het onderstaand formulier in 
 2. Klik in het hokje "stuur mij een kopie"
 3. Klik daarna op verzenden.

Lees eerst de privacyverklaring "onder het formulier"

voor dat je het formulier invult.

Als je hebt gereageerd op de privacy verklaring  "AVG " sturen we z.s.m. het nieuwe wachtwoord voor de website.

 • Ga je niet akkoord svp aangeven wat de reden hiervoor is". 
 • Als de reden gegrond is en we kunnen daar iets mee, zullen we daar rekening mee houden en ontvang je ook het nieuwe wachtwoord voor de website.

Privacyverklaring    LOGO Reisvriendengroep

LOGO zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar reisgenoten en de bezoekers van haar website en sociaal media kanalen.
Persoonsgegevens van reisgenoten en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. LOGO voldoet aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving (tot 25 mei 2018: de WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens; vanaf 25 mei 2018: AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming).

LOGO, is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring via de coördinatoren, zijnde Functionarissen Gegevensbescherming. De coördinatoren zijn te bereiken via het contactformulier op de website

Welke persoonsgegevens worden verzameld?


Persoonsgegevens worden door LOGO verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden.

Deze gegevens staan LOGO ter beschikking doordat u zelf uw gegevens heeft ingevuld op de betreffende formulieren van LOGO, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens

(zoals e-mailadres en NAWTG gegevens).

Verder verzamelt LOGO persoonsgegevens van reisgenoten aan (club)evenementen. Tijdens (club) evenementen worden regelmatig foto`s en video`s gemaakt welke via de diverse mediakanalen van LOGO getoond kunnen worden.

Van iedere reisgenoot van onze vriendengroep worden voor diverse doeleinden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • naam
 • huisadres met postcode en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Er vindt geen registratie plaats van, BSN-nummers en bijzondere persoonsgegevens als geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, huidskleur, etnische afkomst, politieke voorkeur, beroep en dergelijke.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

 

LOGO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het bijhouden van een reisgenoten administratie
 • het organiseren van (club)evenementen
 • het verstrekken en verzenden van vriendengroep gerelateerde informatie
 • het ontwikkelen van beleid
 • het doen van relatiebeheer
 • het innen van deelname bijdragen
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • het tonen van sfeerbeelden aan geïnteresseerden via de website

Delen van persoonsgegevens met derden


LOGO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet aan particulieren en/of commerciële partijen verstrekt.

Informatie over reisgenoten kan voor deelname aan een LOGO evenementen op verzoek van de organisator van het evenement verstrekt worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


LOGO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

We hanteren de volgende bewaartermijnen:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Persoonsgegevens NAWTG

Onbeperkt

Archivering voor historische statistische en juridische doeleinden

Deelname registraties

Onbeperkt

Archivering voor historische statistische en juridische doeleinden

Beeldmateriaal

Onbeperkt

Archivering voor historische doeleinden


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LOGO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, via het contactformulier op de website.

Aan alle reisgenoten wordt eens per jaar een gewijzigd wachtwoord verstrekt waarmee zij het afgeschermde deel van de website van LOGO kunnen bezoeken.

Het is niet de bedoeling dat reisgenoten van de LOGO dit wachtwoord delen met andere niet-reisgenoten van de LOGO.
LOGO is niet verantwoordelijk als reisgenoten van de LOGO dit wachtwoord toch delen met andere niet-reisgenoten van de LOGO. Deze reisgenoten van de LOGO moeten zich er dan van bewust zijn, dat andere niet-reisgenoten van de LOGO bij de persoonsgegevens kunnen van reisgenoten van de LOGO en daarmee een data lek veroorzaken, dat niet alleen onwenselijk, maar ook strafbaar is.

Mocht een reisgenoot van de LOGO vermoeden dat er een wachtwoord terecht is gekomen bij niet-reisgenoten van de LOGO, geef dit dan door aan de coördinatoren, zonder de naam te noemen van degene die het lek heeft veroorzaakt, indien dat wenselijk isDe coördinatoren kunnen dan het wachtwoord per direct wijzigen en daarmee de schade zoveel mogelijk beperken

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Website van LOGO kan gebruik maken van cookies om bezoekersaantallen bij te houden en de website te optimaliseren. Cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. U kunt zelf cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw internet browser daarop aan te passen. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan dat invloed hebben op de kwaliteit van het gebruik van de website van LOGO.

Wijzigingen van het privacybeleid
De coördinatoren van LOGO behouden zich het recht voor om dit privacy beleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LOGO en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij de coördinatoren een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover LOGO beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar  het contactformulier op de website .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteits-bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en je burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.?

LOGO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de coördinatoren via het contactformulier op de website.


Wilt u uw gegevens corrigeren of inzage in deze of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door LOGO dan kunt u een email sturen aan de coördinatoren via het contactformulier op de website

LOGO, 27 oktober 2018.